Dedičské konania

V konaní o dedičstve poverí súd notára, aby ako súdny komisár vo veci konal a rozhodoval. Rozhodnutia vydané notárom a úkony vykonané notárom na základe poverenia sú rozhodnutiami a úkonmi súdu prvej inštancie. Súd poveruje notárov so sídlom vo svojom obvode rovnomerne podľa rozvrhu práce, ktorý na návrh Notárskej komory Slovenskej republiky vydá predseda príslušného okresného súdu na každý kalendárny rok.


Súd uznesením začne konanie aj bez návrhu, len čo sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, ibaže sa konanie už začalo na návrh. Konanie je začaté na návrh, ak je z neho zjavné, že navrhovateľ ako dedič žiada prejednanie dedičstva po poručiteľovi. Každé úmrtie fyzickej osoby vedie k začatiu konania o dedičstve.
Spôsoby skončenia konania o dedičstve:

  1. Ak sa po začatí konania o dedičstve na základe vykonaného dokazovania zistí, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok, konanie o dedičstve bude zastavené.
  2. Konanie o dedičstve môže byť zastavené aj v prípade, ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, ak ten kto sa postaral o pohreb poručiteľa, súhlasí s tým, aby mu bol tento majetok vydaný.
  3. V ostatných prípadoch notár ako súdny komisár prejedná majetok poručiteľa ako dedičstvo, pričom vykoná všetky potrebné úkony na zistenie okruhu dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov.

Výsledkom konania o dedičstve je vydanie rozhodnutia vo veci samej vo forme uznesenia. Súdny komisár v uznesení o dedičstve:

a) potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi,

b) potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu,

c) schváli dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva; veriteľ poručiteľa je účastníkom dohody, ak sa vyporiadava jeho pohľadávka,

d) schváli dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov,

e) potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol,

f) neschváli dohodu o vyporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vysporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol.

V prípade otázok nás kontaktujte

Návrat hore