Poplatky

Za činnosť notára podľa notárskeho poriadku patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, ktoré tvoria príjem notára. Sadzby odmeny notára sú stanovené vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov a sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov. V cene úkonu notára je taktiež zahrnutá odmena a náhrada hotových výdavkov za prístup do Centrálneho informačného systému Notárskej komory SR.

Cena úkonu notára sa takisto zvyšuje o DPH vo výške 20 %, a to z dôvodu, že každý notár pôsobiaci na území Slovenskej republiky musí byť v zmysle Uznesenia mimoriadnej konferencie notárov platcom DPH.

Pre bližšie oboznámenie sa s výškou notárskych poplatkov za jednotlivé úkony notárskej činnosti si pozrite vyššie uvedenú Vyhlášku MS SR (kliknite na vyššie uvedený odkaz). 

Návrat hore