O nás

JUDr. Mgr. Sabina Gloneková, notárka

JUDr. Mgr. Sabina Gloneková štúdium práva absolvovala v prezenčnej forme na Paneurópskej vysokej škole, fakulte práva. Prvý stupeň štúdia v odbore právo úspešne ukončila v roku 2014 s vyznamenaním, pričom štátnu záverečnú skúšku vykonala  s hodnotením prospela s vyznamenaním. Druhý stupeň štúdia v odbore právo úspešne ukončila v roku 2016, pričom štátnu záverečnú skúšku vykonala s hodnotením prospela s vyznamenaním. Rigorózne konanie absolvovala na Paneurópskej vysokej škole, fakulte práva a v roku 2019 jej bol udelený titul doktor práv (JUDr).

Okrem štúdia práva absolvovala v prezenčnej forme aj štúdium manažmentu na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle, kde študovala odbor ekonomika a manažment podniku. Štúdium úspešne ukončila v roku 2016 a bol jej udelený titul magister.

Počas štúdia absolvovala odbornú stáž na Okresnom súde Malacky a na Okresnej prokuratúre Malacky.

V rámci právnej praxe pôsobila od roku 2016 na Notárskom úrade Mgr. Jany Borovičkovej, notárky so sídlom v Bratislave II ako notársky koncipient a následne po úspešnom zložení notárskej skúšky vo februári roku 2022 ako notársky kandidát. 

Dňa 11.11.2022 bola na základe úspešného absolvovania výberového konania vymenovaná ministrom spravodlivosti SR za notárku do sídla vo Veľkom Mederi v obvode Okresného súdu Dunajská Streda.

Návrat hore