Zaručená konverzia

Notár alebo ním poverený zamestnanec vykoná zaručenú konverziu:
a) elektronického dokumentu transformovaného do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
b) dokumentu v listinnej podobe transformovaného do novovzniknutého elektronického dokumentu,
a to s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony.

Budete potrebovať:
– dokument v príslušnej elektronickej podobe, využiteľnej na účely zaručenej konverzie (obsahujúci bezpečnostné prvky ako kvalifikovaný elektronický podpis, časovú pečiatku a pod.), ktorý žiadate transformovať do listinnej podoby, alebo
– originál alebo osvedčenú fotokópiu dokumentu v listinnej podobe, ktorý žiadate transformovať do elektronickej podoby.

Návrat hore