Notárska činnosť

Notár poskytuje služby v zmysle Notárskeho poriadku (zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) a súvisiacich právnych predpisov. Notárskou činnosťou je:

 1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch)
 2. osvedčovanie právne významných skutočností
 3. konanie vo veciach notárskych úschov
 4. konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov
 5. činnosť osvedčujúcej osoby.

Notár vykonáva aj ďalšiu činnosť v zmysle Civilného mimosporového poriadku (zák. č. 161/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) ako súdny komisár (konanie o dedičstve a konanie o umorenie listiny).

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „účastník“):

 1. poskytovať právne rady,
 2. spisovať iné listiny,
 3. vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
 4. poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Úkony vykonávané na počkanie (po predchádzajúcom dohodnutí termínu):

Legalizácia - osvedčovanie pravosti podpisov
Zaručená konverzia
Vidimácia - osvedčovanie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny
Vydávanie a ukladanie listín z/do Notárskeho centrálneho registra listín
Odpis z Registra právnických osôb a podnikateľov

Úkony vykonávané na objednávku (po predchádzajúcej konzultácii):

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch
 • prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zastupovania v katastrálnom konaní
 • exekučný titul
 • závet
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • založenie, zrušenie a zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách
Notárske centrálne registre

– Notársky centrálny register určených právnických osôb

 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register listín.
Osvedčovanie právne významných skutočností
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o protestácii zmeniek
 • o tom, že je niekto nažive
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,
 • o iných skutočnostiach
Dedičské konania
Notárske úschovy
 • závetu
 • inej listiny, listinného cenného papiera
 • peňazí
 • hnuteľnej veci, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku
Poskytovanie právnych rád
Návrat hore