Notár

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku (zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov). Notára menuje a odvoláva Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zároveň vykonáva štátny dohľad nad činnosťou notárskej komory a notárov.

Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.

Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi. Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti, s výnimkou prípadov uvedených v Notárskom poriadku a ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak.

Prečo sa oplatia služby notára:
 • Notár je určený a splnomocnený štátom
  Notár ako štátom určená osoba vykonáva notársku činnosť a svojím postavením dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Notár je právny odborník – špecialista na koncipovanie a tvorbu právnych listín; spisuje účastníkom na základe ich žiadosti notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, osvedčenia o právne významných skutočnostiach. Svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár stojí medzi účastníkmi a dbá, aby neboli porušené práva žiadneho z nich.
 • Notár je orgán právnej prevencie
  Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Notár je v rámci systému orgánov verejnej moci predĺženou rukou štátu plniacou prevenciu v právnych vzťahoch.
 • Notár spisuje verejné listiny
  Podľa Notárskeho poriadku sú notárske listiny verejnými listinami. Dôkazná sila verejnej listiny je vyššia, než listiny súkromnej. Ak sa nedokáže opak, považujú sa skutočnosti uvedené vo verejnej listine za pravdivé bez ďalšieho zisťovania. Dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, koho tvrdenie sa v spore o verejnú listinu opiera.
 • Ochrana notára pri spôsobenej škode
  Notár je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone notárskej činnosti. Úlohou poistenia je chrániť účastníkov, aby v prípade vzniku škody mohla byť ich majetková ujma uhradená. Notárska komora kontroluje trvanie tohto poistenia u každého notára, nakoľko uzatvorenie a trvanie poistenia je jednou z podmienok výkonu funkcie notára a notárskej činnosti. Nakoľko je notár orgánom verejnej moci, podlieha notárska činnosť pôsobnosti zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov. Keďže tento zákon je založený na princípe absolútnej objektívnej zodpovednosti, príslušný orgán štátu zodpovedá za škodu bez ohľadu na zavinenie, a teda nemôže sa zodpovednosti zbaviť.
 • Notár šetrí nielen Váš čas, ale aj Vaše peniaze
  Zmluva o prevode nehnuteľnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou, čo znamená, že v prípade budúceho súdneho sporu týkajúceho sa prevedenej nehnuteľnosti je silným dôkazným prostriedkom v civilnom súdnom konaní. Zároveň platí, že zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice bude v katastri nehnuteľností zavkladovaná skôr ako bežná súkromná listina, a to najneskôr do 20 dní. Katastrálny odbor notársku zápisnicu kontroluje len či je v súlade s katastrálnym operátom. Notár súčasne môže poskytnúť kompletné zastupovanie v katastrálnom konaní, čo prináša úsporu času a zvýšenie komfortu pre účastníka.
 • Notári + elektronizácia služieb = moderné obslužné miesto, kde na počkanie vybavíte nielen overenie podpisu, či notársku zápisnicu, ale omnoho viac. Notárska komora vedie moderný Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku, čo v praxi znamená, že všetky notárske úrady v SR pracujú s jediným informačným systémom, ktorého výhodou sú:
 1. okamžitý prístup k informáciám v notárskych centrálnych registroch – informácie sú dostupné, odkontrolovateľné a dohľadateľné v reálnom čase na jednom mieste a to na stránke Notárskej komory SR; 
 2. zvýšená bezpečnosť v právnych vzťahoch – na stránke Notárskej komory je možné okrem iného skontrolovať, či bol podpis u notára skutočne overený, záložné právo zaregistrované alebo či bola notárska zápisnica skutočne spísaná;
 3. zvýšená rýchlosť konaní a komfort učastníkov – Centrálny informačný systém má prístup k viacerým informačným systémom orgánov verejnej moci, ktoré pre výkon agendy notára a súdneho komisára pri riešení dedičských konaní notári potrebujú. Dedičské konanie tak môže prebehnúť podstatne rýchlejšie ako v minulosti a bez zbytočného zaťažovania účastníkov.
 • Notár je garantom, že sa závet alebo listina o vydedení nestratí
  Závetca má istotu, že v prípade jeho smrti sa v konaní o dedičstve bude na jeho listinu zriadenú pre prípad smrti prihliadať, nakoľko je registrovaná v Notárskom centrálnom registri závetov (NCRza) a uložená v Notárskom centrálnom registri listín, čo vylučuje jej stratu, poškodenie, či zničenie. Zriadenie poslednej vôle u notára poskytuje závetcovi istotu, že jeho závet bude spísaný v súlade s právnymi predpismi a bude zabezpečená jeho existencia v prípade konania o dedičstve.
 • Listiny vydané notárom je možné použiť v zahraničí
  Na rozdiel od obce môže notár overovať podpisy na listinách a fotokópie listín aj so vzťahom k zahraničiu. Listiny, ktoré vydá alebo spíše notár je možné predložiť na vyššie overenie, tzv. apostiláciu alebo superlegalizáciu a takto ich použiť v cudzine.
 • Odmenu za úkony notárskej činnosti stanovuje jednotne pre všetkých notárov štát
  Výška odmeny je stanovená vyhláškou č. 31/1993 Zb. o odmenách a náhradách notárov, ktorá presne popisuje výšku odmeny a spôsob jej určenia pre všetkých notárov na území SR. Predpokladanú výšku odmeny si účastník vie vopred pozrieť sám alebo mu na požiadanie vedia očakávanú výšku odmeny oznámiť na notárskom úrade.
 • Notár môže spísať exekučný titul, vďaka čomu sa môžete vyhnúť zdĺhavému súdnemu konaniu
  Najčastejším exekučným titulom je súdne rozhodnutie, ktoré získate po podaní žaloby na súd a úspechu v sporovom konaní. Z dôvodu veľkej zaťaženosti súdov dnes súdne konanie predstavuje zdĺhavý proces, ktorý je okrem iného aj finančne náročný. Exekučný poriadok stanovuje, že exekučným titulom môže byť aj notárska zápisnica, v ktorej povinná osoba súhlasí s priamou vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Takýto exekučný titul vo veľkej miere prispieva k zjednodušeniu a zrýchleniu vymáhania nároku, pretože v prípade ak disponujete notárskou zápisnicou, ktorá obsahuje súhlas s vykonateľnosťou, nemusíte sa v danej veci sporiť na súde, ale môžete sa priamo obrátiť na exekučný súd, aby súdneho exekútora poveril na vymáhanie Vašej pohľadávky.
Návrat hore