Závet

Závet

dedenie-zavet

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa spísania závetu, listiny o vydedení, vyhlásenia o voľbe práva alebo odvolania týchto úkonov.

Výhody využitia služieb notára pri spísaní listiny pre prípad smrti:

  • úkony pre prípad smrti sú spísané vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou a disponuje vyššou dôkaznou silou ako závet spísaný ako súkromná listina,
  • garancia, že úkon bude právne perfektný, spísaný v súlade s platnými právnymi predpismi,
  • istota pre závetcu, že v prípade jeho smrti sa v konaní o dedičstve na jeho listinu zriadenú pre prípad smrti bude prihliadať, nakoľko táto listina je registrovaná v Notárskom centrálnom registri závetov (NCRza) a uložená v Notárskom centrálnom registri listín (NCRls), čo vylučuje jej stratu, poškodenie, či zničenie, čím je zabezpečená jej existencia v prípade konania o dedičstve.

Zvažujete spísanie závetu?

Návrat hore