Notárske centrálne registre

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými Notárskou komorou SR v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami. Notár môže vydávať odpisy z údajov zapísaných v osobitných registroch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a osvedčovať ich správnosť.

Notárskymi centrálnymi registrami sú:

Návrat hore