Legalizácia - osvedčovanie pravosti podpisov

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát.

Budete potrebovať:
– platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
– listinu, ktorú podpisujete.

Návrat hore