Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Two Wedding rings and some banknotes on the white table

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a spisujeme vo forme notárskej zápisnice:

 • dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • dohodu o výhrade vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva,
 • dohodu o  správe majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po zániku bezpodielového spoluvlastníctva (rozvod, zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom, rozhodnutie súdu o neplatnosti manželstva).

O BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

1. Modifikácia BSM

Podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Tieto dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na tieto dohody odvolať len vtedy, ak jej sú tieto dohody známe.

 • Prvou možnosťou modifikácie BSM je jeho rozšírenie. Touto modifikáciou zákonom určeného rozsahu BSM môžu manželia dosiahnuť to, že veci, ktoré by inak podľa zákonnej úpravy do BSM nepatrili, budú po uzavretí dohody o rozšírení BSM do BSM patriť.
 • Druhou možnosťou modifikácie BSM je jeho zúženie. Touto modifikáciou zákonom určeného rozsahu BSM môžu manželia dosiahnuť to, že veci, ktoré by inak podľa zákonnej úpravy spadali do ich BSM, budú po uzavretí dohody o zúžení BSM z ich BSM vylúčené a budú patriť v zmysle dohody manželov do výlučného vlastníctva len jedného z manželov.
 • Treťou možnosťou modifikácie BSM je vyhradenie vzniku BSM ku dňu zániku manželstva. Podľa zákonnej úpravy je vznik BSM viazaný na okamih uzavretia manželstva. Na základe vyššie uvedenej dohody je možné posunúť vznik BSM až do momentu prípadného zániku manželstva. To znamená, že v takomto prípade manželia po uzavretí manželstva naďalej nadobúdajú všetky veci do svojho výlučného vlastníctva a môžu nimi voľne disponovať bez súhlasu druhého manžela. Avšak v prípade, že manželstvo zanikne, všetok majetok, ktorý by bez existencie predchádzajúcej dohody manželov patril do ich BSM, sa stáva zánikom manželstva súčasťou BSM a je predmetom vyporiadania. Túto dohodu odporúčame uzavrieť ihneď po uzavretí manželstva, ešte pred nadobudnutím spoločného majetku do BSM.
 • Štvrtou možnosťou modifikácie BSM je možnosť úpravy otázky správy spoločného majetku manželov. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Manželia sa môžu na základe tejto dohody dohodnúť, že všetok spoločný majetok bude spravovať len jeden z manželov bez potreby súhlasu druhého manžela.
Každá dohoda o modifikácii BSM musí spĺňať tieto predpoklady:
 • trvanie manželstva

 • forma notárskej zápisnice

 • účinky pro futuro (účinky do budúcnosti, nie do minulosti – dohody podľa ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka nemôžu zasahovať do už existujúcich vlastníckych práv, predmetom modifikačných dohôd nemôžu byť veci, ktoré už manželia nadobudli za trvania manželstva do ich BSM, prípadne tie, ktoré boli nadobudnuté do výlučného vlastníctva len jedného z manželov).

2. Vyporiadanie BSM po zániku manželstva/BSM

Zánikom manželstva dochádza zároveň aj k zániku BSM. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vykoná sa jeho vyporiadanie. Jedným zo spôsobov vyporiadania BSM po zániku manželstva a zániku BSM je jeho vyporiadanie dohodou.

V prípade, že sa v dohode o vyporiadaní BSM dohodnete okrem iného na tom, že Váš bývalý manžel Vám je povinný vyplatiť odplatu za vyporiadanie BSM, môžete si svoj nárok zároveň zabezpečiť vykonateľným exekučným titulom vo forme notárskej zápisnice, v ktorej Váš bývalý manžel vysloví súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a Vy si budete môcť vymáhať svoj nárok priamo cez exekučný súd u exekútora bez potreby jeho uplatnenia na súde v sporovom konaní. Alebo si môžete vyplatenie dohodnutej odplaty za vyporiadanie BSM zabezpečiť prostredníctvom zloženia peňazí do notárskej úschovy

Potrebujete poradiť?

Návrat hore