Vidimácia - osvedčovanie správnosti odpisu alebo fotokópie listiny

Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát. Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Budete potrebovať:
– originál listiny alebo osvedčenú fotokópiu listiny, ktorej správnosť chcete osvedčiť.

Návrat hore