Registrácia prijímateľa 2% dane

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa registrácie prijímateľa 2% podielu zaplatenej dane z príjmov do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (ďalej len „NCRpo“) a po splnení všetkých podmienok vykonáme registráciu do NCRpo a vydáme osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do NCRpo.

Požiadať o registráciu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo) na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov je možné každý kalendárny rok v období od 1. septembra do 15. decembra.

Podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:
 • občianske združenie alebo organizačná jednotka združenia,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja.

Podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:
 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Podmienkou registrácie je, že organizácia, ktorá sa uchádza o registráciu, musela vzniknúť najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku registrácie do NCRpo.

    Skutočnosť, že :

  • prijímateľ podielu zaplatenej dane nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie,
  • zdravotná poisťovňa neeviduje voči prijímateľovi podielu zaplatenej dane pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
  • prijímateľ má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,

     si preverí notár sám a tieto skutočnosti, preto nie je         potrebné preukazovať žiadnymi listinami.

Všetky potrebné informácie k registrácii radi poskytneme telefonicky alebo emailom

Návrat hore