Osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby

Notár osvedčuje priebeh dobrovoľnej dražby ako jednu z právne významných skutočností. Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 EUR, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou.

Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) je evidenciou údajov a listín tvoriacich zoznam vyhlásených dražieb podľa osobitného predpisu.

Notár na žiadosť dražobníka zaregistruje zákonom ustanovené údaje a uverejní zákonom ustanovené listiny o dobrovoľnej dražbe do NCRdr a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie a výpis. Na základe žiadosti dražobníka zaregistrujeme a uverejníme v NCRdr:

 

– oznámenie o dražbe,

– zmenu v oznámení o dražbe,

– oznámenie o upustení od dražby,

– oznámenie o výsledku dražby,

– oznámenie o neplatnosti dražby,

– oznámenie o zmarení dražby,

– oznámenie o konaní opakovanej dražby.

Návrat hore