Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa prevodu a nadobudnutia nehnuteľností. Pripravujeme všetky typy zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo forme notárskej zápisnice (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a pod.) a taktiež aj zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, záložného práva a pod. rovnako vo forme notárskej zápisnice.

Výhody spísania zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností u notára:

  • zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou, čo znamená, že v prípade budúceho súdneho sporu je silným dôkazným prostriedkom v civilnom súdnom konaní a prezumuje sa jej pravdivosť, kým nie je dokázaný opak, na rozdiel od zmlúv ako súkromných listín, ktorých pravdivosť je v súdnom konaní predmetom dokazovania (ust. § 205 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení ,,Listiny vydané orgánmi verejnej moci v medziach ich právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitným predpisom vyhlásené za verejné, potvrdzujú pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje, ak nie je dokázaný opak.ˮ),
  • poskytneme Vám komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní,
  • v zmysle katastrálneho zákona (zákon č. 162/1995 Z. z. v platnom znení) ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu,
  • ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, a to bez poplatku za urýchlené konanie (pri bežnej zmluve okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad a na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení zvýšeného správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad),
  • popri spísaní zmluvy vo forme notárskej zápisnice máte možnosť využiť inštitút notárskej úschovy peňazí ako formu vyplatenia kúpnej ceny pri prevode nehnuteľnosti,
  • účastníkmi zmluvy vo forme notárskej zápisnice môžu byť aj osoby, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo osoby, ktoré nemôžu/nevedia písať alebo čítať, prípadne sa nevedia podpísať (v súkromných zmluvách by bola takáto možnosť neprípustná a nemohlo by dôjsť k platnému uzavretiu zmluvy, pretože v zmysle ust. § 40 ods. 6 prvá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení ,,na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnicaˮ).

Chcete predať/kúpiť nehnuteľnosť?

Návrat hore