Záložné práva

Zabezpečujeme registráciu záložného práva, ako aj prípadnú registráciu zmien údajov o už zaregistrovanom záložnom práve, registráciu začatia výkonu záložného práva a registráciu výmazu zaniknutého záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp). Registráciu vzniku záložného práva, jeho zmeny, poznámky alebo výmazu v registri vykoná notár na základe žiadosti o registráciu oprávnenej osoby alebo osoby oprávnenej v jej mene konať (ďalej len „žiadateľ“).

V registri záložných práv sa vykonáva najmä registrácia:

  • záložného práva vzniknutého na základe záložnej zmluvy, schválenej dedičskej dohody, vzniknutého na základe odovzdania veci alebo ktoré sa zriadilo zo zákona,
  • záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho orgánu,
  • zmeny záložného práva,
  • zmeny v osobe záložcu,
  • dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúceho na ich uspokojenie,
  • začatia výkonu záložného práva,
  • výmazu záložného práva.

Žiadosť o registráciu záložného práva v registri záložných práv podáva v prípade vzniku záložného práva na základe písomnej zmluvy záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Za obsah žiadosti o registráciu, ako aj za skutkový stav, že žiadosť o registráciu obsahuje všetky údaje ustanovené zákonom, ktoré sa zapisujú do registra, zodpovedá žiadateľ.

Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa záložného práva, je osoba, ktorej to ukladá zákon, inak osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná požiadať o zmenu registrácie v registri záložných práv.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Návrat hore