Exekučný titul

Exekučný titul

exekúcia

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce exekučného titulu a poskytneme Vám právne rady aj v oblasti európskeho exekučného titulu.

Notár vo forme notárskej zápisnice spíše súhlas s vykonateľnosťou ako exekučný titul, ktorý veriteľovi zabezpečí lepšiu pozíciu pri vymáhaní svojej pohľadávky voči dlžníkovi. Obsahom takejto notárskej zápisnice je súhlas dlžníka ako povinnej osoby, že v prípade, ak riadne a včas nesplní svoj dlh/záväzok voči veriteľovi ako oprávnenej osobe, stane sa notárska zápisnica vykonateľným exekučným titulom, na podklade ktorého možno viesť voči dlžníkovi ako povinnej osobe exekúciu na celý jeho majetok. Exekučný titul spísaný vo forme notárskej zápisnice je rýchly a efektívny prostriedok na vymoženie pohľadávky oprávnenej osoby, pretože jej umožňuje vyhnúť sa často zdĺhavému a finančne náročnému civilnému sporovému konaniu, ktoré vedie k vydaniu vykonateľného rozhodnutia súdu ako exekučného titulu.

V súlade s ust. § 45 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku, exekučným titulom je aj notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Exekučný titul vo forme notárskej zápisnice vo veľkej miere prispieva k zjednodušeniu a zrýchleniu vymožiteľnosti práva.

 

Súhlas s vykonateľnosťou je najbežnejší pri zmluve o pôžičke, zmluve o úvere, dohode o urovnaní, uznaní dlhu, uznaní záväzku a pod.

Potrebuje poradiť?

Návrat hore