Odpis z Registra právnických osôb a podnikateľov

Notár alebo ním poverený zamestnanec vydá odpis z Registra právnických osôb a podnikateľov (RPO), ktorým sa preukazuje existencia právnickej osoby, ako aj oprávnenie v jej mene konať. Register právnických osôb a podnikateľov (RPO) je referenčný register v súlade s ust. § 51 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a od roku 2015 je zdrojom právne platných údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci, ktoré sú v súčasnosti registrované alebo evidované vo viac ako 100 zdrojových registroch a evidenciách prostredníctvom rôznych informačných systémov.

Budete potrebovať:
– IČO subjektu, ktorého odpis z RPO žiadate.

Návrat hore