Notárske úschovy

V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:
  • závet,
  • inú listinu, listinný cenný papier,
  • peniaze,
  • hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku (tzv. solučná úschova).

Pokiaľ ide o zloženie peňazí do notárskej úschovy prichádzajú do úvahy dve možnosti:

  1. zložiteľ zloží peniaze na účet notára pred spísaním zápisnice o úschove peňazí – údaj o predchádzajúcom zložení a prijatí peňazí notárom do úschovy je v tom prípade súčasťou zápisnice o úschove peňazí,
  2. zložiteľ zloží peniaze na účet notára až po spísaní zápisnice o úschove v stanovenej lehote – v tomto prípade notár vydá potvrdenie o prijatí peňazí do úschovy bezodkladne po ich zložení na účet notárskej úschovy.

Výhody využitia služieb notára pri realizácii notárskej úschovy:

  • bezpečný spôsob vyplatenia napr. kúpnej ceny pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam prostredníctvom dôveryhodnej osoby notára, ktorý zabezpečí odovzdanie peňazí určenej osobe po splnení stanovených podmienok,
  • notárska úschova sa okrem prevodu nehnuteľnosti môže použiť pri všetkých odplatných právnych úkonoch, pri ktorých dochádza k vyplateniu dohodnutej odplaty a odovzdaniu peňazí,
  • peniaze v notárskej úschove sú chránene zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov,
  • Notársky poriadok výslovne ustanovuje, že počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy a notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov (exekútor resp. správca konkurznej podstaty nemôže siahnuť na finančné prostriedky zložené na úschovovom účte notára).

Pre viac informácii o úschovách nás neváhajte kontaktovať

Návrat hore