Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

O notárskych zápisniciach všeobecne

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa prípravy, spisovania a realizácie notárskych zápisníc o zmluvách a iných právnych úkonoch (tzv. solemnizačné notárske zápisnice) podľa občianskeho a obchodného práva.

Najčastejšie spisovanými notárskymi zápisnicami o právnych úkonoch sú kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, zmluvy o pôžičke, uznanie dlhu, dohody o urovnaní, zmluvy o prevode obchodného podielu, zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy a zakladateľské zmluvy o založení obchodných spoločností a pod.

Pri spisovaní notárskych zápisníc zároveň poskytujeme zastupovanie v katastrálnom konaní a v konaní pred obchodným registrom.

01.

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

02.

Exekučný titul

03.

Závet

04.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

05.

Zakladanie, zrušenie a zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách

Návrat hore