Zakladanie, zrušenie a zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách

Zakladanie, zrušenie a zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa zakladania obchodných spoločností/družstiev, zrušenia obchodných spoločností/družstiev a vykonávania zmien v obchodných spoločnostiach/družstvách a  v  rámci tejto činnosti spisujeme vo forme notárskej zápisnice zakladateľské listiny, zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, zmluvy o zlúčení, zmluvy o splynutí, rozhodnutia jediného akcionára, zmluvy o prevode obchodného podielu a pod.
Okrem toho v rámci osvedčovacej činnosti notár vydáva osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb.

Výhody využitia služieb notára pri obchodných spoločnostiach:

  • notárska zápisnica je verejnou listinou, čo znamená, že v prípade budúceho súdneho sporu je silným dôkazným prostriedkom v civilnom súdnom konaní,
  • poskytujeme zastupovanie v konaniach vo veciach obchodného registra pred príslušným Okresným súdom, obchodným registrom,
  • poskytujeme zastupovanie pred príslušným Okresným úradom, odborom živnostenského podnikania vo veci ohlásenia živnosti,
  • pripravíme aj všetky ostatné listiny potrebné k založeniu, zrušeniu a zmenám v obchodnej spoločnosti a družstve (vyhlásenia, návrhy a pod).

Potrebuje poradiť ohľadom podnikania?

Návrat hore