GDPR

Notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu notárskeho úradu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Notár je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu notárskeho úradu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.

Všeobecné informácie pre dotknuté osoby: Tu poskytnuté informácie sú určené dotknutým osobám, aby mali informácie o spracovaní a ochrane svojich osobných údajov, ktoré sú spracovávané v informačnom systéme notárskeho úradu. Tieto osobné údaje sú na Notárskom úrade (NÚ) spracovávané v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon na OOÚ“). Tu poskytnuté informácie spĺňajú požiadavky § 19 Zákona na OOÚ o rozsahu informácií, ktoré je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od nej.

 

Kategórie dotknutých osôb

účastníci notárskeho úkonu a ich zástupcovia, svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti

účastníci súdneho konania a ich zástupcovia

účastníci rozhodcovského konania alebo mediácie

klienti

Spracúvanie a ochrana osobných údajov  

Prevádzkovateľ (notársky úrad)

Meno a priezvisko:

JUDr. Mgr. Sabina Gloneková, notár

Adresa:

Komárňanská 651/1E, 932 01 Veľký Meder

IČO:

55023801

Telefón:

+421908284519

Mobil:

+421908284519

E-mail:

sabina.glonekova@notar.sk

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko

JUDr. Mgr. Sabina Gloneková

Adresa:

Komárňanská 651/1E, 932 01 Veľký Meder

IČO:

55023801

Telefón

+421908284519

Mobil:

+421908284519

E-mail:

sabina.glonekova@notar.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Výkon notárskej činnosti

spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

●    Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

●    Plnenie úlohy vo verejnom záujme,

●    Plnenie právnej povinnosti, zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

osvedčovanie právne významných skutočností

konanie vo veciach notárskych úschov

konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov

činnosť osvedčujúcej osoby

Činnosť notára ako súdneho komisára

v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny

●    Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

●    Plnenie úlohy vo verejnom záujme

Iná činnosť notára v súvislosti s notárskou činnosťou

poskytovanie právnych rád

●    Súhlas dotknutej osoby

●    Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

●    Plnenie úlohy vo verejnom záujme

spisovanie iných listín

správa majetku a zastupovanie v súvislosti so správou majetku

zastupovanie v katastrálnom konaní

Osobitná činnosť notára

rozhodcovská a mediačná činnosť

●    Súhlas dotknutej osoby,

●    Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Činnosť notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora

●    Súhlas dotknutej osoby,

●    Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy

●    Súhlas dotknutej osoby,

●    Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Príjemcovia a subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované

účastníci notárskeho alebo súdneho úkonu a ich zástupcovia

účastníci rozhodcovského konania alebo mediácie

svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti

tlmočník, prekladateľ

súdy

súdny exekútor

orgány činné v trestnom konaní

orgány štátnej správy a verejnej správy

iný notár (ak tento spisuje pokračovaciu notársku zápisnicu)

Notárska komora Slovenskej republiky

systém ARERT (Združenie Európskej siete registrov závetov)

orgány dohľadu nad notárskou činnosťou

partner verejného sektora, spoločník partnera verejného sketora, člen dozorného orgánu partnera verejného sektora

verejnosť (zverejnené údaje notárskych centrálnych registrov, zákonom nariadené zverejnené písomnosti)

orgány finančnej správy

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

systém ARERT (v prípade lustrácie závetov v tomto systéme – realizuje sa prostredníctvom NK SR)

v prípade žiadosti o právnu pomoc vo vzťahu k inej krajine

pri používaní dátových úložísk mimo SR alebo EÚ (e-maily, upload súborov, …)

Doba uchovávania osobných údajov

pri výkone notárskej činnosti

●   počas celej doby výkonu notárskeho úradu,

●   po zániku výkonu notárskeho úradu sa spisy, registre a úradná pečiatka notára odovzdávajú príslušnému súdu prvého stupňa (v obvode ktorého sa nachádzalo sídlo notára)

pri inej činnosti notára v súvislosti s notárskou činnosťou

pri osobitnej činnosti notára – rozhodcovská a mediačná činnosť

pri činnosti notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora

pri činnosti notára ako súdneho komisára

●   spisy sa nachádzajú u notára až do právoplatného skončenia veci (s výnimkou prípadov, ak ich notár predložil inému orgánu, napr. súdu na účely rozhodovania o opravnom prostriedku) a po vykonaní úkonov, ktoré je notár povinný urobiť po právoplatnom skončení veci, sa spisy postúpia príslušnému súdu prvého stupňa,

●   zápisy v príslušných registroch Dnot a N, Nz sa uchovávajú počas celej doby výkonu notárskeho úradu

pri žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisu

počas doby výberového konania alebo do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov

Právo na prístup k svojim osobným údajom (§ 21)

Právo na opravu osobných údajov (§ 22)

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24)

Právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov (§ 14)

Právo na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona na ochranu osobných údajov

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré nie je možné uplatniť alebo iba v obmedzenom rozsahu

Právo na výmaz osobných údajov (§ 23)

Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26)

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27)

Zákonnosť požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutej osoby

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu:

●     meno a priezvisko, titul,

●     dátum narodenia, rodné číslo,

●     rodinný stav,

●     lokalita, adresa,

●     telefónne číslo, e-mail,

●     podpis,

je zákonnou požiadavkou, t.j. dotknutá osoba je povinná zo zákona tieto osobné údaje poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania

V prostredí NÚ nie je zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle ZOOÚ.

Návrat hore